Besøg All Creative A/S

Priser fra 26,95 per styk

Velkommen til valgplakater.dk

Dansk produceret | Kraftigt reduceret plastforbrug | Modstandsdygtige overfor knæk

Forside

Meget
Holdbar

Høj beskyttelse mod knæk i blæsevejr – Forstærket med CaCo3

Stærk
print

Vandfast print - holder til dansk vejr

Nem
bortskaffelse

Kan bortskaffes som genbrugelig plast

Billige
valgplakater

Priser helt ned til 26,95 per styk.

Forside
Antal Stykpris
24 - 53
DKK 66.95 (ekskl. moms)
54 - 101
DKK 45.95 (ekskl. moms)
102 - 251
DKK 34.95 (ekskl. moms)
252 - 503
DKK 31.95 (ekskl. moms)
504 - 749
DKK 30.95 (ekskl. moms)
750 - 1001
DKK 28.95 (ekskl. moms)
1002 - 2003
DKK 27.95 (ekskl. moms)
2004 +
DKK 26.95 (ekskl. moms)

Hvor mange valgplakater har vi lavet gennem tiden? Mange

0

VALGPLAKATER – DE SKAL KØBES DET RIGTIGE STED!

Skal dine plakater fremstilles på en ukendt fabrik i udlandet, hvor social dumping og miljøsvineri giver dig en shitstorm på halsen op til valget? Nej vel.

Bestil derfor dine valgplakater hos os. Vi forarbejder og printer plakaterne på vores egen fabrik i Jylland. Vores firma betaler troligt virksomhedsskat – ligesom vi medvirker til, at vores ansatte får betalt deres personskat til stat og kommune. Samtidig sikrer vi, at de arbejder under ordnede forhold.

HERUNDER LIDT NYTTIG INFO:

En valgplakat er en kandidats eller et partis meddelelse på en plade omkring partiet og/eller enkeltpersonen, der stiller op. Det er en fordel at vælge en plakat, der er egnet til vind og vejr. Plakaterne er som oftest 0,48 cm2 (60×80 cm), men må være helt op til 0,8 m2 ifølge loven. Har du brug for en kæmpeplakat – indenfor lovgivningens grænser – så kontakt os på 47 17 11 00, for et specialtilbud på disse.

I modsætning til andre typer plakater (cirkus, tivoli, festival, byfest, koncerter) kræves der ikke nogen tilladelse for at hænge valgplakater op, medmindre de hænges op på private fællesveje, dog skal alle valgplakater leve op til reglerne for opsætning. Valgplakater ophængt på offentlige veje skal overholde vejlovens §103. Hvis valgplakaterne derimod skal hænges op på private fællesveje, skal de leve op til reglerne fremsat i privatvejslovens §66 a-b.

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende. Kravet om oplysning af e-mailadresse er nyt og følger af lovændringen i 2017.

HVEM BETALER?

Valgplakaterne bliver enten betalt af kandidaten selv, partiet eller private virksomheder. Nogle gange forekommer det, at kandidaten kan få støtte fra sit parti, og andre gange kan de ikke. Desuden kan de være så heldige at modtage støtte fra private virksomheder. Kandidaterne kan således bruge den støtte, de enten har fået fra partiet eller fra en given virksomhed, til at købe valgplakaterne.

Hvad er prisen?

Hos os kan du bestille forskellige størrelser af valgplakater. Prisen afhænger naturligvis af hvilken størrelse, der vælges. Stykpriserne veksler alt efter, hvor mange man køber. Det er billigere at købe flere. F.eks. koster vores  60 x 20 cm miniplakat kun kr. 5.95 pr. stk. (ekskl. moms) ved 3000 stk. Vores Standard valgplakat i str. 60 x 80 cm koster kr. 26.95 pr. stk. (ekskl. moms) ved køb af 1000 stk. Skal du have færre, stiger stykpriserne en smule.

Se alle vores priser her.

HVEM HÆNGER OP?

Det er i de fleste tilfælde partier, kandidater og kandidatlister, der står for ophængning af valgplakater for deres kampagne. Det skal altid være muligt at se på en valgplakat, hvem der er ansvarlig for ophængning og hermed også nedtagning af valgplakaten. Den ansvarlige er altid den fysiske eller juridiske person, som er angivet ved navn og adresse på plakaten.

For at hænge almindelige valgplakater op behøver man ikke have en tilladelse fra kommunen. Der findes dog nogle retningslinjer, som skal overholdes, før man kan få tilladelse til at hænge andre typer af valgplakater op.

Ifølge loven er en valgplakat ikke større end 0,8 kvadratmeter. Derfor er det kun valgplakater, der opfylder disse krav, som fritager partier og kandidater for at skulle søge tilladelse om at hænge valgplakater op. Det er dog stadig muligt for et parti eller en kandidat at hænge valgplakater op med andre mål, skærme med levende tekst eller bannere, der skal blot ansøges om tilladelse fra den kommune, hvor valgplakaten skal hænge.

HVOR MÅ PLAKATERNE HÆNGE?

Valgplakaterne må ophænges på offentlige veje. Her gælder vejtræer, hegn og indretninger fæstnet til jorden og har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater må desuden ophænges på master til vejbelysningen og master til elforsyningen.

Det er vigtigt, at valgplakaterne ophænges forsvarligt. Dette betyder, at plakaterne ikke må hænge steder, hvor de dækker for autoriserede afmærkninger, herunder vejvisingstavler, færdselstavler eller andet lignende udstyr. Plakaterne må ikke ophænges, hvor de forhindrer oversigtsforhold, eller hvor de kan udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Det er ekstremt vigtigt at udvise hensyn, når valgplakaterne hænges op, så der ikke påføres skader eller ændringer på master, vejtræer eller hegn, når plakaterne ophænges. Derfor er det forbudt at sømme, nagle eller skrue valgplakaterne fast til træerne. Det er også forbudt at save eller beskære grene på træerne for at få plads til valgplakaten. Den mest effektive måde at fastgøre valgplakater til elementer på er ved hjælp af strips. Ekstra lange strips på 75 cm. kan købes her hos os.

Hvor må plakaterne ikke hænge?

Der er en del steder, hvor valgplakater ikke må hænge. Nedenstående punkter er placeringer, hvor valgplakater ikke må hænge.

Valgplakater må ikke hænges op:

  • over eller på motorveje, motortrafikveje og deres tilhørende rampeanlæg.
  • i rundkørsler, midterøer, midterrabatter og lignende steder på strækninger, hvor der er en tilladt hastighed over 60 km/t.
  • i rundkørsler, midterøer, midterrabatter og lignende steder på strækninger, hvor der er opsat en midlertidig nedsat hastighed på 60 km/t eller under.
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder vejvisningstavler, færdselstavler eller vejudstyr, som ligner. Med andre ord: man skal stadig kunne fokusere på vejskiltene og ikke valgplakaterne.
  • på transformerstationer, højspændingsmaster, kabelskabe eller noget, der ligner.
  • højere end 1,5 meter under den lavest strømforsynende ledning. Man måler her fra den øverste kant af valgplakaten.
  • lavere end 2,3 meter direkte hen over cykelsti eller fortov. Her måler man fra den nederste kant af valgplakaten.
  • tættere end 0,5 meter fra kørebanen eller 0,3 meter fra cykelstikanten. Dette bliver målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan forårsage skader på eller ændringer af træer ved vejen eller på gadelygter, indretninger til forsyningsvirksomheder eller hegn.

Desuden fremgår det jf. privatvejslovens §66 a, stk. 4 og vejlovens §84, stk. 3, at valgplakaterne ikke må hænges op på en måde, så de kommer til at dække for den autoriserede afmærkning (f.eks. vejskilte), eller hvis de hænger så de er forstyrrende for oversigtsforholdene, så de er til fare for sikkerheden i trafikken.

HVORNÅR MÅ PLAKATERNE SÆTTES OP OG FJERNES?

Valgplakater må ophænges fra den fjerde lørdag før valgdagen kl. 12:00, på offentlige veje ved begivenhederne kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til Europaparlamentet og andre valg, som afholdes på et offentligretligt grundlag (kunne være menighedsrådsvalg).

Valgplakaterne skal være taget ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning. Dette gælder også for de materialer, der er blevet brugt til at ophænge valgplakaterne (for eksempel plaststrips).

Hvornår kan myndighederne tage plakaterne ned, og hvem skal betale udgifterne herfor?

Hvis der hænger valgplakater, som ikke følger loven, skal vejmyndigheden/vejbestyrelsen give besked til den, som har hængt valgplakaterne op. De skal give besked om, at de skal fjernes inden 24 timer. Hvis ikke valgplakaterne er blevet fjernet inden for 24 timer, kan vejmyndigheden/vejbestyrelsen fjerne dem. Dette gælder desuden, hvis valgplakaterne stadig hænger uden for det tilladte tidsrum.

Yderligere kan vejmyndigheden/vejbestyrelsen nedtage valgplakater, hvis der ikke er de nødvendige kontaktoplysninger på den, som har igangsat ophængningen af valgplakaterne.

Både politiet og vejmyndigheden/vejbestyrelsen kan tage valgplakater ned, som er til fare for trafikken.

Efter at vejmyndigheden/vejbestyrelsen eller politiet har nedtaget valgplakaterne, gemmer de dem i 6 måneder. Hvis ikke de er blevet hentet inden den frist, bliver de destrueret.

Vejmyndigheden/vejbestyrelsen og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring, og eventuel reparation af beskadigede træer og master m.m. skal som udgangspunkt betales af den, som har hængt valgplakaterne op. Hvis man ikke kan pålægge ophængeren udgifterne, kan man pålægge den juridiske eller fysiske (partiet eller kandidaten) person, hvis han eller hun ikke kan bevise, at valgplakaterne er sat op den pågældendes foranledning.

PLAKATENS STØRRELSE

En valgplakat defineres i loven som “Valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m²”.

Valgplakater af denne størrelse må ifølge loven ophænges på offentlige veje uden tilladelse fra vejmyndigheden eller kommunerne.

Ønsker du at hænge større valgplakater op, kan dette stadig lade sig gøre. Dog kræver valgplakater, der overstiger 0,8 m² en tilladelse fra kommunen eller vejmyndigheden. Dette kunne både være større valgplakater, bannere eller skærme.

På www.valgplakater.dk kan du bestille valgplakater i 1 standardstørrelse: 60 x 80 cm. Alle vores valgplakater overholder gældende lovgivning og er ikke større end 0,8 m². Du kan se alle vores plakater her.

HVOR MANGE PLAKATER?

Der er ikke nogen grænse i forhold til, hvor mange valgplakater den individuelle kandidat må sætte op. Antallet afhænger derfor af behov og/eller pengepungen, dog bør sidstnævnte ikke være et problem, når du handler på www.valgplakater.dk.

Flere valgplakater giver naturligvis en større eksponering, hvilket må formodes at have en større effekt, da flere personer ser dig og herved gøres opmærksom på dit kandidatur. Samtidig vil folk blive mindet om dit kandidatur hyppigere, hvilket også bør forstærke dets effekt.

HVORFOR BENYTTE SIG AF VALGPLAKATER?

Valgplakater er en fantastisk måde at blive set på, da de kan hænges op næsten alle steder, så længe de lever op til lovgivningen. Kandidaters sider på sociale medier, partiets hjemmeside eller vælgermøder er alt sammen ting, der kan fungere, dog kræver det, at vælger selv går aktivt ind og søger efter det. Sådan er det ikke med valgplakater. Disse bliver set uanset, om vælgeren ønsker det eller ej.

Vælgeren får derfor en stor eksponering for kandidaterne eller partier uden selv at skulle søge efter det. Dette er måske forklaringen på, hvorfor valgplakater ifølge et studie blev vurderet til at have den største effekt ved et kommunalvalg.

Valgplakater kan skabe genkendelse af et ansigt og et navn samt et hurtigt budskab omkring kandidatens værdier og holdninger. Dette kan have stor effekt for nye eller bare ukendte politikere, da folk er mere tilbøjelige til at stemme på et navn, de genkender.

Indkøbskurv